Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İlgili Mevzuat Uyarınca Düzenlenmiş
Aydınlatma Metni

Tanımlar
İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı: 6240/5 Sokak No:3 Yeşilova/Bornova/İZMİR Türkiye adresinde mukim
Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı’nı,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya
tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.

Veri Sorumlusu
KVKK uyarınca muhatap, üye, bağışçı, bursiyer, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, hibe alan, ödül alan,
desteklenen, Fark Yaratan, program ortağı ve/veya vakıf çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel
verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı tüzel kişiliği tarafından
aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı faaliyetleri;

 • Burs sağlamak
 • Hibe programları ve ortaklıklar oluşturmak
 • Seminerler düzenlemek
 • Faaliyetlere ait iletişimi sağlamak ve yürütmek

Kişisel Verilerin Aktarımı
KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Çimentaş
Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı,
vakıf yöneticileri/çalışanları, Çimentaş Topluluğu şirketleri, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı
yönetimi/güvenlik birimi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri
ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından   

 • Burs Başvuru Formları
 • Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Web Sitesi İletişim Formları
 • Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Web Sitesi E-Bülten Kayıt Formları
 • Hibe Programı Başvuru Formları

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Kişisel Verileriniz Başvuru sonucunda Burs çıktığı taktirde 10 Yıl, Burs çıkmadığı taktirde 60 gün boyunca saklanacaktır. Bu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı’na yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı 6240/5 Sokak
No:3 Yeşilova/Bornova/İZMİR Türkiye adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

İşbu AydınlatmaMetni , bir nüshası Vakfımızda ve bir nüshası da Bursiyerde kalmak üzere iki nüsha olarak imzalanmış olup Burs Başvuru formunun eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Halkla İlişkiler ve İletişim Komitesi Üyeleri

Başkan: Bülent AKGERMAN
Üyeler: İstemi GÜREL, Temel Aycan ŞEN, Filiz SARPER

Amacı: İletişim ve Halkla İlişkiler Komitesi, ÇESVAK’ın entegre bir pazarlama ve iletişim planı oluşturmaya yönelik ihtiyaç ve yöntemler konusundaki anlayışını tanımlar ve yönetir; ÇESVAK ve Okul Paydaşları Veritabanı ile halkla ilişkiler sistemini uygulamaya koyar.

Eğitim Komitesi Üyeleri;

Başkan: Cemali DİNÇER
Üyeler: Bülent AKGERMAN, Celal Hasan UMUR, George DAMON, Ali İhsan ÖZGÜRMAN

Amacı: Eğitim Komitesi, okulun misyonu, vizyonu, stratejik planı, akreditasyon süreci ve eğitim politikalarıyla ilgili gelişmeleri denetler ve bunların yönetim kurulu tarafından anlaşılmasını sağlar.

Burs ve Mali Yardım Komitesi Üyeleri

Başkan: Ali İhsan ÖZGÜRMAN
Üyeler: Bülent AKGERMAN, Melek ÖZEN

Amacı: Burs ve Mali Yardım Komitesi, hem vakfın hem de okul müdürünün iş birliğiyle, okulun burs ve mali yardım programlarını denetler ve bu programların yönetim kurulu tarafından anlaşılmasını sağlar.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google