Monthly Archives: Nisan 2015

Vakıf Senedimiz

DÜZENLEME VAKIF SENEDİ
Madde 1- Vakfın Adı
Vakfın adı Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı’dır.

Madde 2- Vakfın Merkezi
Vakfın merkezi İzmir’de Şair Eşref Bulvarı No:27/2 Kat:5 dedir. Vakıf yasa ve tüzüklere uygun olarak şubeler açabilir, temsilcilikler kurabilir.

Madde 3- Vakfın Amacı
Vakfın amacı, Türk ulusunun, eğitim ve sağlık konularında çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak gayretine katkıda bulunmak ve bu konularda maddi, manevi her türlü girişimleri desteklemek ve gerçekleştirmektir.

Amacın gerçekleşmesi için vakıf;
A) Her düzeyde eğitim, öğretim tesisleri, sportif tesisler, hastane, senatoryum, prevantoryum, dispanser, aşevi, kreş, çocuk bakım yurdu, öğrenci yurdu, huzurevi, dinlenme tesisleri ve benzerlerini kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verilebilir.
Mevcut kuruluş ve tesislerle işbirliği yapabilir, bunlara ve kurulacak olanlara iştirak edebilir, ayni ve nakit katkıda bulunabilir.
B) Ekonomik olarak sıkıntı içinde olan çalışkan ve başarılı gençleri, hastaları tedavi ve işgücü konularında destekleyebilir, nakti ve ayni yardım yapabilir.
C) Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek ve mali imkanlarını arttırmak üzere her türlü faaliyette bulunabilir.
D) Vakıf amaç ve ve konuları dahilinde olmak üzere idare ve hizmet binaları ile taşıt araçları satın alabilir, şartlı ve şartsız bağış alabilir, kiralayabilir yada satabilir. Gayrimenkule ilişkin gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, tevhit, ifraz, parselasyon ve her türlü işlem ve muamele ile tasarruflarda bulunabilir, ipotek alabilir, verebilir, tadil ve terkin edebilir.

Madde 4 -Vakfın Organları
Vakfın organları şunlardır:
A) Genel Kurul,
B) Yönetim Kurulu,
C) Denetleme Kurulu.

Madde 5 -Onur Üyeleri
Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile Vakfa büyük ölçüde maddi ve manevi yardımda bulunmuş veya bulunmayı taahhüd eden yada eğitim ve sağlık alanında değerli hizmetler yapmış kişiler, Vakıf Genel Kuruluna Onur üyesi yapılabilirler. Onur Üyeleri Genel Kurul Üyelerine tanınan tüm hak ve yetkilere sahip olarak görev yaparlar.

Madde 6- Genel Kurul
Genel Kurul Üyeleri aşağıda belirtilen kişilerdir.

1) İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi(Çimentaş) Temsilcisi
2) İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi(Çimentaş) Yönetim Kurulu Üyeleri
3) İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi(Çimentaş) Yönetim Kurulu tarafından seçilecek mahallen maruf iki kişi,
4) İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi (Çimentaş) ’ın bağlı ortaklığı(Sermayenin %50’den fazlasına Çimentaş’ın sahip olduğu Ortaklıklar) niteliğinde şirketlerin yönetim kurullarınca tayin ve tespit edilecek birer kişi,
5) Öztüre Kimtaş Kimyevi Kireç Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulunca tayin ve tespit edilecek bir kişi,
6) Onur Üyelerinden oluşur.
Madde 7-Genel Kurul Toplantısı :
Vakfın Olağan Genel Kurul toplantısı her yılın Şubat ayı içinde Yönetim Kurulu’nca belirlenecek ve Genel Kurul üyelerine bildirilecek günde yapılır.
Genel Kurul üyelerinden 1/3’nün yazılı isteği veya Yönetim Kurulu Başkanı’nın çağrısı üzerine Genel Kurul Olağanüstü toplantıya çağrılır.
Her iki halde de toplantı günü, saati ve gündemi en az on gün önceden Genel kurul Üyelerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Bilanço, çalışma ve denetleme raporları ile bütçe, bildiri gününden itibaren vakıf merkezinde üyelerin incelenmesine hazır bulundurulur.
Genel Kurul üye tam sayısının yarıdan bir fazla ile toplanır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, toplantı bir hafta sonra, aynı yerde ve saatte yapılmak üzere ertelenir. İkinci toplantıda en az 6 üyenin bulunması yeterlidir.
Vakıf Genel Kuruluna katılamayan üyeler, noter tasdikli vekaletname ile oylarını katılan üyeler aracılığı ile kullanabilirler.

MADDE 8-Genel Kurul’a İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanının yazılı olarak görevlendireceği kişi başkanlık eder.
Başkana yardımcı olmak üzere bir sekreter seçilir.
Kararlar, oy çokluğu ile alınır. Genel Kurul tutanağı başkan ve sekreter tarafından imzalanır. Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler için üye tam sayısının 2/3’ünün oyu gerekir.

Madde 9 Genel Kurul’un Görevleri
Genel Kurul’un görevleri şunlardır:

A) Yönetim Kurulu’na asil ve yedek üyeleri seçmek,
B) Denetim Kurulu’na asil ve yedek üyeleri seçmek,
C) Yönetim Kurulu çalışma raporu ve bilanço gelir giderlerini incelemek,
D) Denetim Kurulu raporlarını incelemek,
E) Yönetim kurulu ile Denetim Kurulu’nu ibra etmek veya ibra edilmemesi halinde haklarında gerekli işlem için karar vermek,
F) Bir yıl sonraki tahmini bütçeyi ve idari organ kadrolarını tetkik edip tasdik etmek,
G) Vakfın gayesine uygun düşecek tekilflerde bulunmak,
H) Yönetim Kurulu’nun yetkisi dışında kalan hususlarda Yönetim Kurulu’nu yetkilendirmek,
İ) Vakıf senedinde değişiklik yapmak,
J) Yeni şubeler açılmasına karar vermek,
K) Vakfın tasfiyesine karar vermek,

Madde 10 -Yönetim Kurulu:
Vakıf Yönetim kurulu, 12 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun en az yarıdan bir fazla üyesinin Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip üyeler arasından seçilmesi zorunludur.
Vakıf Başkan ve Başkan vekili her yıl Genel Kurulu takip eden yönetim Kurulunun ilk toplantısında, Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip yönetim kurulu üyeleri arasından gizli oyla ayrı ayrı seçilir.
Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilirler. Süresi sona eren üyelerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür.
Vakfın temsil ve idaresi Yönetim Kuruluna aittir.
Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olduğu hallerde Başkanın oyunu verdiği taraf çoğunluğu sağlamış olur.

Madde 11- Yönetim Kurulu’nun Görevleri
Yönetim Kurulu, Vakfı üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, kanunların ve vakıf senedinin yüklediği görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
Ayrıca:

A) Vakfın amacının gerçekleşmesi ve vakıf senedinde yer alan faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli ve yararlı gördüğü bütün tedbirleri almak,
B) Vakıf çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayacak usülleri tesbit etmek,
C) Genel Kurul’ca alınan kararları uygulamak, yapılan tavsiyeleri gözönüne alarak çalışmalarda bulunmak,
D) Pay senetleri, tahvil ve kupon gibi her türlü kıymetli evrakı satın ve devir almak, satmak ve devretmek ve bunlar üzerinde teminat işlemleri dahil her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak,
E) Maddi ve manevi değer taşıyan her türlü hakları ve malları devir ve satın almak veya bunları satmak ve devretmek,
F) İntifa ve sükna hakları dahil olmak üzere mülkiyetten gayri ayni hakları veya mal varlıklarını iktisap etmek ve bunlar üzerinde mülkiyet hakkının tanıdığı hukuki tasarruflarda bulunmak,
G) Her türlü tesis ve ortaklıkları kurmak, işletmek, işlettirmek veya kurulmuş ortaklıklara katılmak, ayrılmak ve bunlar nezdinde vakıf temsilcilerini seçmek,
H) Vakfın ve vakfa bağlı işletmelerin çalışma programlarını yapmak ve gerekli yönetmelikleri hazırlamak,
İ) Çalışma programlarının gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli mali imkanları hazırlamak, iş ve yönetim yerlerini sağlamak, personelin atanması ile yetki, sorumluluk ve ücretlerini tesbit etmek ve gerektiğinde ilişkilerini kesmek,
J) Vakfın gayesine uygun olarak ve yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın almak, kiraya vermek, kiralamak, bunlar üzerinde ipotek tesis ve kaldırmak dahil her türlü teminat işlemlerini ve her türlü hukuki tasarrufları yapmak,
K) Yardım kampanyalarının en tesirli biçimde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,
L) Bütçe ve bilanço ile gelir-gider çizelgelerini ve yapılan işlerin raporlarını hazırlamak, Genel Kurul’a sunmak,
M) Her türlü bağışları kabul etmek,
N) Vakfa Genel Sekreter atamak, yetki ve sorumluluklarını tesbit etmek,
O) Vakfa bağış, vasiyet ve yardımda bulunacaklara onur belgesi vermek, vakfın kuracağı çeşitli yerlere kurucuların veya gerekli görülenlerin adlarını vermek ve bunu plaketlerle veya başkaca uygun şekillerde belirlemek,
Ö) Gerekli gördüğü idari kadro görevlilerine imza yetkisi tanımak

Madde 12- Vakfın Temsili
Vakfı idari ve hukuki alanda resmi makamlara ve üçüncü şahıslara karşı Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Başkanın herhangi bir sebeple bulunmaması halinde Başkan Vekili bu görevi yerine getirir. Bu kişiler gerektiği taktirde yetkilerinin tamamını veya bir kısmını uygun görecekleri kişi veya kişilere devredebilirler.

Madde 13-Yönetim Kurulu’nun Toplantı ve Kararları
Yönetim Kurulu gerektikçe başkanın veya üç üyenin talebi üzerine toplanır. Toplantıyı başkan, bulunmadığı zaman vekili yönetir.

Madde 14
Çeşitli sebeplerle 10.maddede belirtilen üyeliklerden biri boşalırsa Yönetim Kurulu boşalan yere, ilk toplanacak Genel Kurul’un onayını almak kaydı ile, bir üye tayin eder. Ancak, bu suretle kurula katılan üye, yerini aldığı üyenin görev süresini tamamlar.

Madde 15-Ücret ve Huzur Hakkı
Yönetim Kurulu üyeleri, bu görevleri dolayısıyla ücret ve huzur hakkı almazlar, ancak görevle bir yere gönderildiklerinde kendilerine yıllık bütçede uygun görülecek miktarda harcırah verilir.

Madde 16-Denetleme Kurulu
Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen iki asil ve iki yedek üyeden oluşur. Denetçiler 3 yıl için seçilirler.

Madde 17-Denetleme Kurulu’nun Görevleri
Denetleme Kurulu, Genel Kurul adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetler. Mali konularla ilgili defter, hesap ve belgeleri inceler, hesap dönemi sonu itibariyle düzenleyeceği raporu Genel Kurul toplantısından en geç on gün önce Genel Kurul üyelerine yollanmak üzere Genel Sekreter’e verir.
Madde 18-Vakfın Mal Varlığı
Vakfın kuruluştaki mal varlığı, 30.000.000.- TL.’dır. Vakfa bağışlanacak para, pay senedi, tahviller ve taşınmaz mallar vakfın mal varlığına eklenir. Vakıf, intifa hakkı dahil her türlü mülkiyetten gayri hakları da iktisap edebilir.

Madde 19-Vakfın Geliri
Vakfın gelirleri şunlardır:
1. Edineceği taşınmaz malların gelirleri;
2. Bağışlar ve vasiyetler yoluyla elde edeceği gelirler;
3. Sosyal ve kültürel faaliyet, gösteri ve yayınlardan sağlanacak gelirler;
4. Menkul değerlerin gelirleri ve mevduat faizleri;
5. Vakfın kurduğu veya ortak olduğu tesis, kuruluş ve hizmetlerden sağlanacak gelirler.

Madde 20 -Vakfın Gelirinin Harcanması
Vakıf, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinin %20’sini idame masrafları, ihtiyatlar ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalan %80’nini amaçlarına tahsis ve sarf eder.
Vakıf tarafından kurulacak eğitim tesislerinde kapasitenin en az %10’nu maddi imkandan yoksun yetenekli öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10’nu maddi imkanı olmayan hastalara tahsis olunur.

Madde 21-Defterler
Vakfın yönetiminde, noterden tasdik edilmek kaydıyla, aşağıdaki defterler tutulur.
A) Genel Kurul Defteri,
B) Yönetim Kurulu Karar Defteri,
C) Muhasebe Defterleri, (yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri)
D) Demirbaş eşya defteri,
E) Amortisman defteri.

Madde 22-Vakfın Tasfiyesi
Vakfın amaçlarının gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi veya Yönetim Kurulu’nca alınacak tedbirlere rağmen, vakfa tahsis edilen malların 5 yıl sonunda vakfın gayesine yeterli olmaması halinde Yönetim Kurulu tarafından vakfın tasfiyesi Genel Kurul’un onayına sunulur. Mahkeme tarafından gerekli görüldüğü takdirde de vakfın tasfiyesine gidilir.

Tasfiye kararı üzerine Genel Kurul’ca veya mahkemece seçilecek üç kişilik bir heyet tasfiyeyi yapar.
Bu durumda, tasfiye sonucunda elde kalan miktar, kuruluştaki katılma paylarına göre kuruculara iade olunur.

Geçici Madde 1-Kurucu Üyeler ve Katılma Payları
İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. -28.000.000.- TL.
Kimtaş Kimyevi Kireç Sanayi A.Ş. -1.000.000.- TL.
Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.-1.000.000.- TL.

Geçici Madde 2 :
Vakıf tüzel kişilik kazanamadığı veya herhangi bir nedenle tüzel kişiliği sona erdiği takdirde, kurucular tarafından tahsis olunan miktarın elde kalanı kendilerine iade olunur.

KURULUŞ SENEDİ
İzmir 4.ncü Asliye Hukuk Mahkemesi E:986/457, K:986/676 sayılı Kararına göre düzenlenmiştir.

DEĞİŞİKLİKLER
1)İzmir 6.ncı Asliye Hukuk Mahkemesi E:1990/452, K:1990-816 sayılı Kararına göre 1,3,5 ve 20.nci maddeler tadil edilmiştir.
2)İzmir 2.nci Asliye Hukuk Mahkemesi E:1995/117, K:1995-215 sayılı Kararına göre 3,6 ve 10.ncu maddeler tadil edilmiştir.
3)İzmir 11.nci Asliye Hukuk Mahkemesi E:2000/888, K:2000-1067 sayılı Kararına göre 5,6 ve 10.ncu maddeler tadil edilmiştir.
4)İzmir 8.nci Asliye Hukuk Mahkemesi E:2005-173, K:2000-315 sayılı Kararına göre 7.nci madde tadil edilmiştir.
5) İzmir 2.nci Asliye Hukuk Mahkemesi E:2009-204, K:2009-432 sayılı Kararına göre 8.nci madde tadil edilmiştir.
6) İzmir 6.nci Asliye Hukuk Mahkemesi E:2013-452, K:2014-206 sayılı Kararına göre 10.ncu madde tadil edilmiştir.